Použití mapových služeb externími aplikacemi Použití mapových služeb externími aplikacemi

Mapy zobrazované na Národním geoportálu INSPIRE jsou dostupné také formou mapových služeb, které je možno využít v tzv. tlustých klientech (softwarových aplikacích) pro další práci s daty. Mapové služby jsou nabízeny jako standardní WMS, dlaždicované i jako WMTS, a jsou dostupné i prostřednictvím SOAP služby Esri ArcGIS Serveru. Všechny typy služeb mají shodné názvy a zobrazují stejně vizualizovaná data.

Zvýrazněné služby, v seznamu uvedeném ve sloupci napravo, obsahují předpřipravené dlaždice pro zvýšení výkonu mapové služby. Platí to jak pro WMS, tak pro ArcGIS Server SOAP rozhraní.

  • WMS - Pokud do GetMap požadavku v S-JTSK (EPSG:102067 nebo EPSG:5514) zahrnete všechny služby v pořadí stejném, jak jsou uvedeny v capabilities dokumentu WMS služby, použije mapový server pro svoji odpověď dlaždice, čímž docílíte nejrychlejší možné odezvy na svůj požadavek. Pokud pošlete požadavek jen na některé z vrstev nebo v jiném souřadnicovém systému, popř. jiném pořadí vrstev, odpověď bude připravena dynamicky ze zdrojových dat, což bude mít negativní dopad na rychlost odezvy.
  • WMTS - Dlaždicované mapové služby jsou přístupné i prostřednictvím standardu WMTS a souřadnicovém systém S-JTSK.
  • ArcGIS Server - Prohlížíte-li si v S-JTSK v ArcMapu SOAP službu ArcGIS Serveru, která má vytvořeny dlaždice, nemáte možnost ovládat zapínání a vypínání zobrazování jednotlivých vrstev, služba se zobrazuje přesně tak, jak jsou vytvořeny dlaždice. V případě, že potřebujete použít jiný souřadnicový systém anebo máte zájem jen o některé vrstvy ze služby, musíte použít WMS verzi stejně pojmenované služby.

 

WMS služby

Mapové služby Národního geoportálu INSPIRE podporují standard WMS ve verzi 1.1.1. a 1.3.0.


Formát URL pro připojení WMS služeb je http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/<adresar>/<nazev_sluzby>/MapServer/WMSServer

Všechny WMS služby podporují následující souřadnicové systémy:

 název  CRS kód
 S-JTSK  EPSG:102067, EPSG:5514
 S-42  EPSG:28403
 UTM-33N  EPSG:32633
 WGS-84  EPSG:4326
 ETRS89  EPSG:4258
 ETRS89 LAEA  EPSG:3035

 

Příklad WMS 1.3.0 GetMap požadavku:

http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_rt_III_vojenske_mapovani/MapServer/WMSServer?BBOX=-513000,-1092000,-509000,-1089000&WIDTH=400&HEIGHT=300&CRS=EPSG:102067&Layers=0&version=1.3.0&service=WMS&format=image/jpeg&request=GetMap&styles=

Výše uvedený požadavek na službu III. vojenského mapování v S-JTSK vrací následující mapový výřez:

http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_rt_III_vojenske_mapovani/MapServer/WMSServer?BBOX=-513000,-1092000,-509000,-1089000&WIDTH=400&HEIGHT=300&CRS=EPSG:102067&Layers=0&version=1.3.0&service=WMS&format=image/jpeg&request=GetMap&styles=

 

WMTS služby

Dlaždicované služby Národního geoportálu INSPIRE podporují standard WMTS ve verzi 1.0.0.


Formát URL pro připojení WMTS služeb je http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/rest/services/<adresar>/<nazev_sluzby>/MapServer/WMTS

Všechny WMTS služby podporují souřadnicový systém S-JTSK (EPSG:5514 nebo EPSG:102067) a kromě standardizované KVP vazby nabízí i jednodušší RESTové rozhraní.

Příklad Get Capabilities požadavku na službu III. vojenského mapování:

http://geoportal.gov.cz/arcgis/rest/services/CENIA/cenia_rt_III_vojenske_mapovani/MapServer/WMTS?service=WMTS&request=GetCapabilities&version=1.0.0

Příklad sestavení URL konkrétní dlaždice:

KVP - http://geoportal.gov.cz/arcgis/rest/services/CENIA/cenia_rt_III_vojenske_mapovani/MapServer/WMTS?service=WMTS&request=GetTile&version=1.0.0&style=default&tilematrixset=default028mm&tilematrix=0&tilerow=0&tilecol=0

REST - http://geoportal.gov.cz/arcgis/rest/services/CENIA/cenia_rt_III_vojenske_mapovani/MapServer/WMTS/tile/1.0.0/CENIA_cenia_rt_III_vojenske_mapovani/defaul/default028mm/0/0/0

Oba požadavky jsou ekvivalantní a vrací stejnou dlaždici:

http://geoportal.gov.cz/arcgis/rest/services/CENIA/cenia_rt_III_vojenske_mapovani/MapServer/WMTS/tile/1.0.0/CENIA_cenia_rt_III_vojenske_mapovani/default/default028mm/0/0/0.jpg

 

 ArcGIS Server SOAP služby

Pro připojení Esri klienty (např. ArcExplorer nebo ArcMap) je nejjednodušší použít přímo SOAP služby ArcGIS Serveru. Jsou náhradou IMS mapových služeb, které byly nabízeny staršími mapovými servery Esri.

Při použití bezplatné GIS prohlížečky ArcGIS Explorer Desktop postupujte přes volbu "Add Content", poté zvolte "GIS Services" a v roletce v nově zobrazeném okně vyberte "ArcGIS Server". Připojovací údaje zadejte http://geoportal.gov.cz/arcgis/services a klikněte na tlačítko Next.

V následujícím okně klikněte na adresář CENIA, následně se zobrazí seznam dostupných služeb.

Pokud v roletce volby typu služby zvolíte možnost WMS, můžete ArcExplorer použít i pro připojení k WMS službám.

 

Připojení mapové služby ArcGIS Serveru v aplikaci ArcMap:

Při volbě datového zdroje vyberte "Add ArcGIS Server", poté "Use GIS Services".

Název ArcGIS Serveru v připojovacím dialogu zadejte http://geoportal.gov.cz/arcgis/services a klikněte na Finish.

V seznamu datových zdrojů přibyde položka "ArcGIS Server on geoportal.gov.cz", vyberte ji a v adresáři CENIA se již zobrazí seznam dostupných mapových služeb.

Seznam služeb

Služby uvedené v seznamu jsou určeny výhradně k nekomerčnímu užití. Pro komerční využití kontaktujte primárního poskytovatele dat.

dlaždicové služby jsou uvedeny tučně

 

 adresář/název služby  zobrazovaná data
 CENIA/cenia_adresy_ulice  čísla domů a názvy ulic
 CENIA/cenia_aleje  aleje a stromořadí v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji
 CENIA/cenia_arccr  podkladová topografická vrstva - sídla, silnice, železnice, vodstvo, lesy
 CENIA/cenia_arccr_admin  správní sídla - krajská sídla, sídla ORP a POÚ
 CENIA/cenia_chranena_uzemi  územní systém ekologické stability (ÚSES), přírodní parky, působnost správ CHKO
 CENIA/cenia_corine  CORINE 1990, 2000 a 2006
 CENIA/cenia_corine_zmeny  změny ve využití vybraných ploch mezi CORINE 2000 a 1990
 CENIA/cenia_corine_2012  CORINE Land Cover 2012
 CENIA/cenia_emas  subjekty registrované v programu EMAS
 CENIA/cenia_fragmentace_krajiny  fragmentace krajiny dopravou, polygony UAT aktuální i prognóza, migrační koridory
 CENIA/cenia_fytogeo  fytogeografické členění
 CENIA/cenia_geomorfologie  geomorfologické členění
 CENIA/cenia_hluk  hlukové mapy Prahy, Brna, Ostravy, silnic, železnic a letiště Ruzyně
 CENIA/cenia_hrbitovy_pohrebiste  umístění hřbitovů a pohřebišť
 CENIA/cenia_hust_zalid  hustota zalidnění
 CENIA/cenia_irz  provozovny ohlašovatelů do IRZ
 CENIA/cenia_jdvm  vektorová mapa pozemních komunikací a sčítání dopravy 2005
 CENIA/cenia_klady_map_ortofot  klady listů základních a topografických map, SMO5 a přehledka roků snímkování ortofotomapy
 CENIA/cenia_klima  klimatické členění

 CENIA/cenia_koupaci_vody

 CENIA/cenia_koupaci_vody_2006_2010

 CENIA/cenia_koupaci_vody_2011_2014

 kvalita koupacích vod od roku 2006 do současnosti
 CENIA/cenia_nuts  přehledná mapa NUTS regionů v Evropě až do úrovně NUTS III
 CENIA/cenia_obce_2000   obce pod 2000 obyvatel nacházející se v územích vyžadujících zvláštní ochranu pro potřeby OP ŽP
 CENIA/cenia_obyv_byt  počet obyvatel na 1 byt
 CENIA/cenia_posty  adresy poštovních úřadů
 CENIA/cenia_ppv  potenciální přirozená vegetace
 CENIA/cenia_prehledka  přehledová mapa pro velmi malá a malá měřítka
 CENIA/cenia_rt_automapy  Automapy 1:800 000, 1:500 000, 1:300 000 a 1:150 000
 CENIA/cenia_rt_II_vojenske_mapovani  II. vojenské mapování
 CENIA/cenia_rt_III_vojenske_mapovani  speciální mapy III. vojenského mapování
 CENIA/cenia_rt_ortofotomapa_aktualni  barevná ortofotomapa s prostorovým rozlišením 50 cm
 CENIA/cenia_rt_RETM  rastrové ekvivalenty topografických map
 CENIA/cenia_skoly  adresy škol a školských zařízení
 CENIA/cenia_spravni_cleneni

 hranice správních celků - katastrálních území, obcí, POÚ, ORP a krajů

 CENIA/cenia_stinovani  stínovaný reliéf
 CENIA/cenia_t_podklad  základní topografický podklad - DMÚ25 a další vrstvy
 CENIA/cenia_t_popisky  hranice a názvy krajů, obcí, katastrálních území, názvy ulic, čísla domů
 CENIA/cenia_typologie_krajiny  typy krajiny
 CENIA/cenia_typy_pud  klasifikace půdních typů podle TKSP a WRB 2006
 CENIA/cenia_uhli  vybavenost budov topením na uhlí
 CENIA/cenia_urady  hranice působností finančních, matričních a stavebních úřadů
 CENIA/cenia_vetrne_elektrarny  Průměrná rychlost větru ve 100 m nad povrchem a území s dostatečným větrným potenciálem pro výstavbu větrných elektráren
 CENIA/cenia_vitr_rychlost  průměrná rychlost větru v 10 m nad zemí
 CENIA/cenia_vybavenost_obci  vybavenost obcí - kanalizace, veřejné knihovny, nemocnice, veřejný vodovod, plynofikace
 CENIA/cenia_zeleznice_stanice  významné body železniční sítě, železniční stanice a zastávky
 CENIA/cenia_zdroje_imisi  bodové, liniové a plošné zdroje imisí NO2, SO2, PM25, PM10, BaP a Bzn
 CENIA/cenia_zdroje_prasnosti  plošné zdroje emisí tuhých částic
 INSPIRE/I_7_letecka_dopravni_sit  letecká dopravní síť
 INSPIRE/I_8_MZP_podzemni_vodni_utvary  základní, svrchní a hlubinné podzemní vodní útvary
 INSPIRE/I_8_MZP_povrchove_vodni_utvary  povrchové vodní útvary - toky, vodní plochy, povodí
 INSPIRE/I_8_MZP_OPVZ  ochranná pásma vodních zdrojů
 INSPIRE/I_8_MZP_rybne_vody  rybné vody
 INSPIRE/I_9_MO_valecne_hroby  válečné hroby
 INSPIRE/I_9_MZP_chranena_uzemi_voda  CHOPAV, Evropsky významné lokality, Ptačí oblasti, Ramsarské mokřady, MCHÚ s vazbou na vodu
 INSPIRE/I_9_MZP_zranitelne_oblasti  zranitelné oblasti - povrchové a podzemní vody
 INSPIRE/II_2_VUKOZ_historicke_zahrady  historické zahrady, parky a kulturní krajiny
 INSPIRE/III_4_MZP_koupaci_oblasti  koupací oblasti
 INSPIRE/III_5_7_8_CHMU_ovzdusi  imisní charakteristiky, celkové emise a síť imisních měřicích stanic
 INSPIRE/I_8_CHMU_rozvodnice  rozvodnice základních povodí
 INSPIRE/III_7_CHMU_voda  sítě stanic pro sledování povrchových a podzemních vod
 INSPIRE/III_14_CHMU_meteo_stanice  měřící síť automatických meteorologických, klimatologických a srážkoměrných stanic ČHMÚ

 

English (United States) čeština (Česká republika)