Související aktivity Související aktivity

Iniciativa INSPIRE je úzce spojena s dalšími aktivitami, se kterými tvoří logický celek zabývajícími se dostupností a opětovným využíváním různých druhů dat ve vztahu k životnímu prostředí. Těmito aktivitami jsou GMES pro rastrová data a SEIS a NESIS pro data tabelární.

 

Copernicus

Copernicus (dříve GMES - Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti) má za hlavní cíl harmonizaci mezi roztříštěnými národními standardy v oblasti monitoringu životního prostředí a bezpečnosti v rámci celé Evropské unie. Cílem je poskytování spolehlivých a aktuálních služeb spojených se záležitostmi životního prostředí, regionálního rozvoje a bezpečnosti na podporu potřeb tvůrců veřejných politik. Druhou úrovní služeb budou specificky orientované produkty pro potřeby regionálních a místních samospráv, kdy jim Copernicus bude schopen dodat informace a data šitá na míru. Organizačně je Copernicus zajištěn kooperací dvou základních subjektů a to Evropské komise a Evropské kosmické agentury (ESA).

V prosinci 2010 byly spuštěny webové stránky Národního sekretariátu GEO/Copernicus. Cílem těchto stránek je podávat aktuální informace o aktivitách souvisejících s globálním pozorovacím systémem země (GEOSS) a globálním monitorováním životního prostředí a bezpečnosti (Copernicus).

Koordinátor Copernicus v ČR:
Mgr. Lenka Hladíková, CENIA, česká informační agentura životního prostředí, lenka.hladikova(at)cenia.cz

 

SEIS

Dne 1. února 2008 Komise schválila dokument: COM(2008)46 - Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionu Směrem k sdílenému informačnímu systému o životním prostředí (Shared Environmental Information System – SEIS).

Schválení citovaného sdělení představuje přijetí principu modernizace a zjednodušení systému shromažďování, výměny a využití dat a informací potřebných pro koncipování a provádění politiky životního prostředí postupným nahrazením centralizovaných reportingových systému systémy založenými na přístupu k údajům, jejich sdílení a interoperabilitě.

Zásady, na nichž je SEIS založen:

  • Informace mají být spravovány co nejblíže ke svému zdroji.
  • Informace mají být shromážděny jednou a s ostatními dotčenými stranami mají být pro nejrůznější účely sdíleny.
  • Informace mají být snadno dostupné veřejným orgánům a mají jim umožnit snadné plnění reportingových povinností, vyplývajících z legislativy.
  • Informace mají být snadno přístupné veřejným orgánům na všech úrovních za účelem sledování stavu životního prostředí a efektivity jejich politik, stejně jako koncipování nových politik.
  • Informace mají být dostupné, aby umožnily koncovým uživatelům (jak veřejným orgánům, tak občanům) provádět srovnání a účastnit se procesu tvorby a realizace politiky životního prostředí.
  • Informace mají být dostupné široké veřejnosti na vhodně zvolené úrovni agregace a na národní úrovni v příslušném národním jazyce.
  • Sdílení a zpracování informací se má provádět s využitím běžných volně dostupných softwarových prostředků (tzv. open source software tools).

 

Klíčovým krokem v implementaci SEIS bude modernizace právních předpisů ošetřujících způsob, jakým jsou informace, vyžadované evropskou environmentální legislativou zpřístupňovány. V průběhu roku 2009 Komise předloží legislativní návrh na novelizaci směrnice 91/692/EC o normalizaci reportingu za účelem jejího sladění se zásadami SEIS.

Na evropské i národní úrovni již v současnosti probíhá celá řada aktivit, jejichž cílem je zavedení systému sdílení do procesu poskytování dat a SEIS je v této souvislosti koncipován jako zastřešující aktivita, která poskytne jednotný rámec a to jak politický, tak organizační a finanční. Mezi nejdůležitějšími již probíhajícími aktivitami jsou zdůrazňovány především implementace směrnice INSPIRE, iniciativa GMES a budování Evropského informačního systému o vodě WISE. Stěžejní role při budování systému je přisouzena EEA. V této souvislosti je vyzdvižena zejména role sítě EIONET a evropských tematických středisek ETC.

Další informace naleznete na oficiálních stránkách Evropské komise věnovaných SEIS nebo na národních stránkách SEIS.

Koordinátor SEIS v ČR:
Ing. Jarmila Cikánková, CENIA, česká informační agentura životního prostředí, jarmila.cikankova(at)cenia.cz

 

NESIS

NESIS (Network to Enhance an European Environmental Shared and Interoperable Information System) je projektem financovaným v rámci programu ICT PSP (Agreement n. 225062). Byl oficiálně zahájen v květnu 2008 s předpokládanou dobou řešení 30 měsíců. Síť NESIS je budována pod záštitou Evropské komise (Generálního ředitelství informačních technologií a médií) a EEA na základě spolupráce členských států jako technologická součást realizace konceptu SEIS (Shared Environmental Information System for Europe).
 

English (United States) čeština (Česká republika)