INSPIRE - INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe

Infrastruktura pro prostorové informace v Evropě je iniciativou Evropské komise. Stejnojmenná směrnice Evropské komise a Rady si klade za cíl vytvořit evropský legislativní rámec potřebný k vybudování evropské infrastruktury prostorových informací. Stanovuje obecná pravidla pro založení evropské infrastruktury prostorových dat zejména k podpoře environmentálních politik a politik, které životní prostředí ovlivňují. Hlavním cílem INSPIRE je poskytnout větší množství kvalitních a standardizovaných prostorových informací pro vytváření a uplatňování politik Společenství na všech úrovních členských států.

Následující video ve stručnosti představuje důvod vzniku INSPIRE a jakých dat se týká:

 

 

Základní principy INSPIRE
  • data sbírána a vytvářena jednou a spravována na takové úrovni, kde se tomu tak děje nejefektivněji;
  • možnost bezešvě kombinovat prostorová data z různých zdrojů a sdílet je mezi mnoha uživateli a aplikacemi;
  • prostorová data vytvářena na jedné úrovni státní správy a sdílena jejími dalšími úrovněmi;
  • prostorová data dostupná za podmínek, které nebudou omezovat jejich rozsáhlé využití;
  • snadnější vyhledávání dostupných prostorových dat, vyhodnocení vhodnosti jejich využití pro daný účel a zpřístupnění informace, za jakých podmínek je možné tato data využít.

 

Zástupci ČR v INSPIRE Committee

Ing. Jitka Faugnerová, CENIA, česká informační agentura životního prostředí, inspire@cenia.cz a
RNDr. Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra, eva.kubatova@mvcr.cz.
Další kontaktní osobou je Mgr. Lenka Rejentová, CENIA, česká informační agentura životního prostředí, inspire@cenia.cz.

 

Povinné termíny INSPIRE

 

 

Odkazy
Oficiální evropské stránky INSPIRE Oficiální evropské stránky INSPIRE
INSPIRE Roadmap INSPIRE Roadmap pro implementaci směrnice.
EU geoportál EU geoportál umožňuje vyhledávání souborů prostorových dat a služeb všech členských států EU v rámci směrnice INSPIRE včetně jejich prohlížení.
Thematic Clusters Thematic Clusters je online patforma pro podporu implementace INSPIRE v členských státech. Platforma je rozdělena do devíti tematických celků, podle témat INSPIRE, které umožňují poskytovatelům sdílet své zkušenosti, osvědčené postupy, klást otázky a řešit problémy ve svých tematických oblastech.
INSPIRE Registry

INSPIRE Registry poskytuje centrální přístupový bod k celé řadě centrálně řízených INSPIRE registrů. Obsah těchto registrů je založen na směrnici INSPIRE, prováděcích pravidlech a technických pokynech.

Fing your scope Find your scope je aplikace, která umožňuje identifikovat prostorové objekty INSPIRE relevantní pro data, která poskytovatelé spravují. Aplikace je užitečná zejména, pokud data poskytovatelů spadají do dvou nebo více témat INSPIRE.
INSPIRE knihovna INSPIRE knihovna obsahuje nejaktuálnější verze všech INSPIRE dokumentů.
Související aktivity

   

   

 

English (United States) čeština (Česká republika)