Nápověda - Metadata Nápověda - Metadata

Metadata - Vyhledat

 

Metadatový katalog Národního geoportálu INSPIRE obsahuje metadatové záznamy zpřístupňované povinnými poskytovateli v rámci naplňování povinností vyplývajících ze směrnice INSPIRE. Dále jsou v tomto katalogu zpřístupněna metadata z Metainformačního systému rezortu Ministerstva životního prostředí, do kterého přispívají všechny rezortní organizace. Na stránce METADATA>PŘEHLED METADAT se pak nalézá kompletní abecední seznam metadatových záznamů na Národním geoportálu INSPIRE.
 

Vyhledávání metadat
K vyhledávání metadat na geoportálu slouží formulář na stránce METADATA>VYHLEDAT. Formulář obsahuje velké množství parametrů, pomocí kterých je možno upřesňovat vyhledávání.

Základní parametry vyhledávání:

 • Typ - zapnutím příslušného tlačítka je možné vyhledávat ve vybrané kategorii "Data", "Služba" nebo "Mapa". Pokud není vybrána žádná z kategorií, potom je vyhledáváno ve všech kategoriích,

 • Volný text - hodnota zadaná v tomto poli je vyhledávána v metadatech. Při zadání prázdného pole je vypsán celý katalog,

 • Kde hledat - přepínací pole s hodnotami:

a. Všude - fulltextové vyhledávání v celém metadatovém záznamu,

b. Název - vyhledává se pouze v položkách "název" metadatových záznamů,

c. Abstrakt - vyhledává se pouze v položkách "abstrakt" metadatových záznamů,

d. Původ - vyhledává se pouze v položkách "původ" metadatových záznamů.

 

Další parametry vyhledávání:

Kromě výše zmíněných je také možno vyhledávat v metadatech pomocí dalších upřesňujících parametrů, jako je např. "Organizace", "Měřítko" aj.,

 • INSPIRE - mezi upřesňující parametry jsou také zařazeny některé položky INSPIRE uspořádané do samostatného panelu,

 • Klíčová slova - lze zadat přímo do textového pole, nebo po kliknutí na šipku vybrat klíčové slovo ze slovníku GEMET,

 • Ohraničující obdélník - lze zadat ručně v souřadnicích WGS84 ve formátu (xmin, ymin, xmax, ymax) nebo využít vymezení nad mapou pomocí tlačítka "Ohraničující obdélník",

 • Evropský geoportál - pokud zaškrtnete toto políčko, bude se vyhledávat jen v metadatech, která jsou poskytována na evropský geoportál INSPIRE,

 • MIS - pokud zaškrnete políčko MIS, budete vyhledávat pouze v metadatech rezortu Ministerstva životního prostředí.

 

Vyhledání metadat:

 • ve spodní části formuláře lze definovat řazení vyhledaných záznamů v poli "Seřadit podle",

 • pomocí tlačítka "Vyhledat" je proveden dotaz a jsou zobrazeny výsledky hledání,

 • tlačítkem "Vyčistit" je vyhledávací formulář vyčištěn.

Zobrazení výsledků vyhledávání metadat
K zobrazení výsledků vyhledávání metadat slouží samostatná záložka na stránce METADATA>VYHLEDAT. Záložka obsahuje seznam metadatových záznamů vybraných podle parametrů nastavených při vyhledávání metadat.

GEOPORTÁL- v této záložce je zobrazen seznam s výsledky vyhledávání v metadatech,  v závorce za názvem záložky je uveden počet nalezených záznamů. Pokud byl přidán jiný katalog (viz Zobrazit předdefinovanou nebo vlastní službu) zobrazí se výsledky vyhledávání i v této záložce. Pokud je katalog aktivní a dojde k jeho připojení, zobrazí se ikona globusu   a to i v případě, že nedojde k nalezení žádného záznamu. Pokud se katalog nezdaří připojit, objeví se symbol křížku . V dané záložce metadatového portálu (např. GEOPORTÁL) jsou zobrazeny vyhledané záznamy pod sebou a pokud je jich větší počet, potom jsou uspořádány do stránek. K práci se stránkami slouží navigační panel ve spodní části.

Mapa - při přejetí myší nad konkrétním metadatovým záznamem se v mapovém okně zvýrazní příslušný ohraničující obdélník určující prostorový rozsah vrstvy, pokud ho vrstva má definovaný, a naopak při přejetí myší nad konkrétním ohraničujícím obdélníkem v mapě se zvýrazní příslušný metadatový záznam.

Detail - při kliknutí na metadatový záznam se v pravé části v záložce "Detail" zobrazí jeho detailní výpis. Export detailu metadatového záznamu je umožněn pomocí ikon v pravé horní části výpisu, a to do formátu PDF, do formátu XML nebo do formátu RDF.

 

Typy záznamů v metadatovém katalogu:

Každý typ metadatového záznamu je ve výpisu indikován různou ikonou.

- datový záznam,

- datový záznam bez prostorové složky,

- série dat,

- služba,

- aplikace

- mapová kompozice,

- dlaždice,

- informační systém,

- geoprvek,

 

- záznamy označené ikonou "Mapa" je možné přímo připojit do mapového okna,

- záznamy označené ikonou "INSPIRE" jsou harvestovány na Evropský geoportál INSPIRE.

Přidat vlastní katalog
Záložka pro přidávání vlastních katalogů na stránce METADATA>VYHLEDAT slouží pro jejich jednorázové připojení a neslouží pro jejich přidávání na geoportál.

Přidat předdefinovný katalog – umožňuje připojit předdefinovanou katalogovou službu, jejíž položky se zobrazí v samostatné záložce. Pro zobrazení položek je nutno zadat parametry v záložce vyhledávání.

Přidat vlastní katalog – po zadání názvu a URL katalogové služby je možné zobrazit v metadatovém prohlížeči přidanou katalogovou službu, neslouží pro její přidávání na geoportál.

 

Metadata - Vytvořit

 

Národní geoportál INSPIRE umožňuje vytváření metadatových záznamů pro soubory prostorových dat, jejich série a služby v Národní a INSPIRE profilu. Metadatový záznam zde lze vytvořit přímo prostřednictvím metadatového editoru nebo importem již existujícího souboru, popřípadě z URL adresy vybraného metadatového záznamu nebo pomocí importu z URL adresy služby.

 

Metadatový editor
Stránka METADATA>VYTVOŘIT obsahuje metadatový editor, který umožňuje tvorbu metadatového záznamu pro soubory prostorových dat, jejich série a služby.

Ukázka metadatového editoruVolba typu metadat:

 • Záložka "METADATA > VYTVOŘIT" obsahuje metadatový editor, který umožňuje tvorbu metadatového záznamu pro datové sady i pro služby. Toto se nastavuje pomocí přepínacích tlačítek v záhlaví editoru.

 • Metadatový editor umožňuje vytvořit metadatový záznam ve dvou profilech: "Národní" a "INSPIRE". Podle vybraného profilu je uzpůsobena struktura formuláře.

 

Položky lze rozdělit na povinné, podmíněně povinné a nepovinné:

 • povinné položky - jsou označenya jejich pole je označeno červeně (pokud je nevyplněné),

 • podmíněně povinné položky - jsou označeny, podmíněny jsou jinou položkou (povinnou nebo nepovinnou),

 • nepovinné položky - nemají žádný symbol a jejich pole jsou šedivá.

Každá položka metadatového záznamu obsahuje ikonu - kliknutím na ni je zobrazen popis položky tak, jak je popsán ve standardu profilu.

 

Funkční tlačítka (v zápatí formuláře):

- Uložit - uloží vytvořený metadatový záznam na geoportál, to je přístupné pouze uživateli s rolí poskytovatel,

- validace - zvaliduje úplnost vytvořeného metadatového

záznamu oproti zvolenému formátu, výsledek validace se zobrazí nad formulářem,

- XML - vygeneruje XML soubor vytvořeného metadatového záznamu,

- uložit XML - uloží XML soubor vytvořeného metadatového záznamu na lokální disk.

 

Uložení metadat - přihlášení registrovaní ověření (s rolí poskytovatel) uživatelé mohou metadatové záznamy ukládat do katalogu geoportálu. Nástroje pro administraci metadatových záznamů uložených na geoportálu jsou přístupné pro tyto uživatele v sekci "Moje".

 

Zveřejnění metadat - přihlášený uživatel s rolí poskytovatel má možnost vytvořená a uložená metadata nastavit jako veřejná v sekci "MOJE > SPRÁVA DAT" nebo "MOJE > SPRÁVA SLUŽEB".

Import metadat
Import metadat je dostupný přes odkaz v záhlaví metadatového editoru METADATA>VYTVOŘIT. Slouží pro naplňování formuláře metadatového editoru z importovaného zdroje.

1. Odkaz na import metadatového záznamu

Odkaz na import metadatového záznamu se nachází v pravém horním rohu metadatového editoru.

 

2. Výběr zdroje

V poli "Typ zdroje" je nutné vybrat, o jaký zdroj se jedná. Pro načtení metadatového záznamu ze souboru je nutné zvolit položku "ISO 19139" a v poli "Soubor" vybrat na disku importovaný XML soubor. Pro načtení metadat ze služby vyberte odpovídající typ služby, "WMS", "WFS" nebo "CSW" a do pole "URL" zadejte adresu služby, ze které se mají metadata importovat. Tlačítkem "OK" je obsah zdroje importován do formuláře. Následně je nutné doplnit chybějící povinné položky a uložit.

Převod metadat z INSPIRE na Geo-DCAT
Experimentální převod metadat z formátu ISO 19139 (INSPIRE) do formátu Geo-DCAT naleznete na stránce METADATA>GeoDCAT.
Nástroj slouží jako experimentální převod metadat z formátu ISO 19139 (INSPIRE) do formátu Geo-DCAT, který je navržen pro použití v portálech otevřených dat. Po zadání URL adresy nebo nahrání metadatového záznamu uloženého jako XML soubor převede nástroj tento záznam z formátu INSPIRE do formátu GeoDCAT.

 

Validace

 

Metadatový editor obsahuje také validační nástroj, který umožňuje validovat vytvářené nebo již existující metadatové záznamy oproti Národnímu a INSPIRE profilu. Na stránce VALIDACE>METADATA A SLUŽBY se nalézá samostatný validační nástroj, který umožňuje i validaci mapových služeb.
 
INSPIRE prohlížecí  a stahovací služby
WMS resp. WFS služba, kterou vytvoříte na mapovém serveru, není INSPIRE prohlížecí služba. U takovéto služby je nutné ručně doeditovat několik položek v Capabilities dokumentu služby. Pro vytvoření INSPIRE prohlížecí služby můžete využít vzorovou službu, která je plně kompatibilní s INSPIRE.

 

Validace metadat v metadatovém editoru
Metadatový editor Národního geoportálu INPSIRE umožňuje průběžnou kontrolu validity vytvářených metadat.

1. Pomocí nástroje validace (funkční tlačítko v zápatí formuláře) je možné ověřit, zda jsou metadata k datům a službám v souladu s požadavky vybraného profilu metadat,

2. kliknutím na tlačítko "Validace" je nad formulář editoru metadat předsazen report o validaci aktuálně naplněného formuláře,

3. na základě validace je možné aktuální formulář dále editovat. 

Ukázka výsledku validace:

 

Validátor
Validátor je samostatný validační nástroj, který umožňuje kromě validace metadatových záznamů souborů prostorových dat, jejich sérií a služeb také validaci INSPIRE prohlížecích a stahovacích služeb.

Validace metadatových záznamů

1.       Soubor XML - Pokud chcete validovat metadatový záznam dat nebo služby, zvolte "Typ: Metadata" a záložku "Soubor". Pomocí tlačítka "Procházet" načtěte požadovaný soubor ve formátu XML a klikněte na "Validovat". 

2.       Validovat můžete také přímo metadatový záznam dat nebo služby uložený ve Vašem metadatovém katalogu. Zvolte "Typ: Metadata" a záložku "URL". Vyplňte URL adresu Vašeho metadatového záznamu (jednotlivé metadatové záznamy jsou v katalogu identifikovány pomocí UUID) a klikněte na "Validovat".

Validace prohlížecích služeb WMS

1.       Pro Vaši prohlížecí službu můžete zvalidovat soubor "Capabilities". Tato služba nemusí být spuštěna. V nabídce zvolte "Typ: Prohlížecí služba" a záložku "Soubor". Pomocí tlačítka "Procházet" načtěte požadovaný soubor ve formátu XML a klikněte na "Validovat". 

2.       Pokud chcete zvalidovat běžící prohlížecí službu (WMS), zvolte "Typ: Prohlížecí služba" a záložku "URL". Zadejte URL adresu Vaší prohlížecí služby (WMS) a klikněte na "Validovat".

Validace vyhledávacích služeb

1.       V nabídce zvolte "Typ: Vyhledávací služba" a záložku "Soubor". Pomocí tlačítka "Procházet" načtěte požadovaný soubor ve formátu XML a klikněte na "Validovat".

2.       Pokud chcete zvalidovat běžící vyhledávací službu, zvolte "Typ: Vyhledávací služba" a záložku "URL". Zadejte URL adresu Vaší vyhledávací služby a klikněte na "Validovat".

      Výsledky validace

Výsledkem validace je výpis obsahující údaje o úplnosti vyplnění všech položek uvedených v technických požadavcích INSPIRE 

- prošlo - položka je vyplněna,

- chyba - chybí povinná položka,

- výstraha - chybí podmíněně povinná položka,

- upozornění - chybí nepovinná položka.

 

Nápověda obsahuje návody, jak pracovat s jednotlivými částmi geoportálu.

Mapy

 

Metadata

 

Moje

 

Eshop
English (United States) čeština (Česká republika)