Vznik ohlašovací povinnosti do IRZ – provozovny bez EPRTR činnosti Vznik ohlašovací povinnosti do IRZ – provozovny bez EPRTR činnosti

Co znamená zkratka IRZ?
Integrovaný registr znečišťování životního prostředí je veřejně přístupnou databází údajů o únicích (provozních i havarijních) vybraných znečišťujících látek do ovzduší, vody, půdy, přenosech znečišťujících látek v odpadech a odpadních vodách a přenosech množství odpadů.

Vznik ohlašovací povinnosti je ve vztahu k IRZ vázán na následující předpoklady:

  • Existence provozovny, kterou se dle čl. 2 odst. 4 nařízení o E¬PRTR rozumí „jedno nebo více zařízení ve stejné lokalitě, které provozuje stejná fyzická nebo právnická osoba”. Zákon č. 25/2008 Sb. doplňuje, že provozovnu „tvoří jedna nebo více stacionárních technických jednotek provozovaných v jedné lokalitě“ (§ 3 odst. 2);
  • Provozovatele, který provozovnu provozuje (fyzická nebo právnická osoba);
  • Zařízení – stacionární technické jednotky (a související činnosti) provozované v provozovně;
  • Lokalitu – čl. 2 odst. 5 nařízení o E¬PRTR definuje pojem „lokalita“ jako „zeměpisné umístění provozovny“. „Stejnou lokalitou“ se rozumí stejné místo, přičemž toto musí být posouzeno u každé provozovny;
  • Úniky znečišťujících látek, přenosy znečišťujících látek nebo přenosy odpadů, které vznikají v souvislosti s činností provozovny;
  • Překročení ohlašovacích prahů určené příslušnými právními předpisy a představujícími množství látky (odpadu) za příslušný ohlašovací rok, jehož překročením vzniká ohlašovací povinnost. Ohlašovací povinnost vzniká pouze při překročení ohlašovacího prahu.

Řídící legislativa: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 (§ 3 odst. 2, příloze I), zákon č. 25/2008 Sb., zákon č. 77/2011 Sb., nařízení vlády č. 145/2008 Sb.

Více informací naleznete v georeportu.

 

Ve spolupráci s daty Environmentálního helpdesku (seznam životních situací) Vám geoportál formou jednoduchého průvodce nabízí interpretaci vybraných užitečných informací ze zákonů vztažených na uživatelem zvolenou lokalitu. Pro vytvoření Georeportu stačí pouze zvolit téma a vybrat zájmové území v mapě. Výsledný Georeport obsahuje mapový výřez zájmového území doprovozený vysvětlující textovou částí a seznamem příslušných úřadů, které se týkají zvoleného tématu.

Mezi zde uváděnými georeporty jsou i ty, které vznikly na základě spolupráce s různými organizacemi nebo například správci sítí.

Předtím, než se pustíte do samotného generování georeprotu, si můžete přečíst více informací o konkrétním georeprotu na jeho stránce.

English (United States) čeština (Česká republika)