SEZNAM POSKYTOVATELŮ
PŘÍLOHA: 1 TÉMA: 1 NÁZEV: Souřadnicové referenční systémy
Koordinátor: Český úřad zeměměřický a katastrální
Poskytovatel dat: Český úřad zeměměřický a katastrální
Pravní předpis:
Spolupracující: Ministerstvo obrany
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
PŘÍLOHA: 1 TÉMA: 2 NÁZEV: Systémy geografických souřadnicových sítí
Koordinátor: Český úřad zeměměřický a katastrální
Poskytovatel dat: Český úřad zeměměřický a katastrální
Právní předpis:
Spolupracující: Ministerstvo obrany
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
PŘÍLOHA: 1 TÉMA: 3 NÁZEV: Zeměpisná jména
Koordinátor: Český úřad zeměměřický a katastrální
Poskytovatel dat: Český úřad zeměměřický a katastrální
Právní předpis: Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
Spolupracující:
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
PŘÍLOHA: 1 TÉMA: 4 NÁZEV: Územní správní jednotky
Koordinátor: Český úřad zeměměřický a katastrální
Poskytovatel dat: Český úřad zeměměřický a katastrální
Právní předpis: Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech a vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí
Spolupracující: Ministerstvo vnitra
Poskytovatel dat: Ministerstvo vnitra
Právní předpis: Na základě zákona č. 2/1969 Sb. § 12 odst 1) spadá mezi kompetence Ministerstvo vnitra také i) územní členění státu, j) státní hranice, jejich vyměřování, udržování a vedení dokumentárního díla a zřizování, uzavírání a změny charakteru hraničních přechodů.
PŘÍLOHA: 1 TÉMA: 5 NÁZEV: Adresy
Koordinátor: Český úřad zeměměřický a katastrální
Poskytovatel dat: Český úřad zeměměřický a katastrální
Právní předpis: Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech a vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí.
Spolupracující:
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
PŘÍLOHA: 1 TÉMA: 6 NÁZEV: Parcely
Koordinátor: Český úřad zeměměřický a katastrální
Poskytovatel dat: Český úřad zeměměřický a katastrální
Právní předpis: Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška); vyhláška č. 358/2013 Sb. , o poskytování údajů z katastru nemovitostí.
Spolupracující:
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
PŘÍLOHA: 1 TÉMA: 7 NÁZEV: Dopravní sítě
Koordinátor: Ministerstvo dopravy
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
Spolupracující: Český úřad zeměměřický a katastrální
Poskytovatel dat: Český úřad zeměměřický a katastrální
Právní předpis: Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením a vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon o zeměměřictví.
PŘÍLOHA: 1 TÉMA: 8 NÁZEV: Vodstvo
Koordinátor: Český úřad zeměměřický a katastrální
Poskytovatel dat: Český úřad zeměměřický a katastrální
Právní předpis: Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením a vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon o zeměměřictví.
Spolupracující: Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
PŘÍLOHA: 1 TÉMA: 9 NÁZEV: Chráněná území
Koordinátor: Ministerstvo životního prostředí
Poskytovatel dat: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Právní předpis: § 15, 25, 28, 33, 35, 36 a 39 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; § 45a a 45e zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; § 37 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Spolupracující: Ministerstvo kultury
Poskytovatel dat: Národní památkový ústav
Právní předpis: Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a novelizace č. 142/2012 Sb.
PŘÍLOHA: 2 TÉMA: 1 NÁZEV: Nadmořská výška
Koordinátor: Český úřad zeměměřický a katastrální
Poskytovatel dat: Český úřad zeměměřický a katastrální
Právní předpis: Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením a vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon o zeměměřictví.
Spolupracující:
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
PŘÍLOHA: 2 TÉMA: 2 NÁZEV: Krajinný pokryv
Koordinátor: Ministerstvo životního prostředí
Poskytovatel dat: Česká informační agentura životního prostředí
Právní předpis:
Spolupracující:
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
PŘÍLOHA: 2 TÉMA: 3 NÁZEV: Ortofotografické zobrazení
Koordinátor: Český úřad zeměměřický a katastrální
Poskytovatel dat: Český úřad zeměměřický a katastrální
Právní předpis: Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
Spolupracující: Ministerstvo obrany
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
PŘÍLOHA: 2 TÉMA: 4 NÁZEV: Geologie
Koordinátor: Ministerstvo životního prostředí
Poskytovatel dat: Česká geologická služba
Právní předpis:
Spolupracující:
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
PŘÍLOHA: 3 TÉMA: 1 NÁZEV: Statistické jednotky
Koordinátor: Český statistický úřad
Poskytovatel dat: Český statistický úřad
Právní předpis: Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.
Spolupracující:
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
PŘÍLOHA: 3 TÉMA: 2 NÁZEV: Budovy
Koordinátor: Český úřad zeměměřický a katastrální
Poskytovatel dat: Český úřad zeměměřický a katastrální
Právní předpis: Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech a vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí.; zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon); vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).
Spolupracující:
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
PŘÍLOHA: 3 TÉMA: 3 NÁZEV: Půda
Koordinátor: Ministerstvo zemědělství
Poskytovatel dat: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Právní předpis:
Spolupracující: Ministerstvo životního prostředí
Poskytovatel dat: Česká geologická služba
Právní předpis:
PŘÍLOHA: 3 TÉMA: 4 NÁZEV: Využití území
Koordinátor: Ministerstvo pro místní rozvoj
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
Spolupracující: Český úřad zeměměřický a katastrální
Poskytovatel dat: Český úřad zeměměřický a katastrální
Právní předpis: Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením a vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon o zeměměřictví
Spolupracující: Krajské úřady
Poskytovatel dat: Krajské úřady
Právní předpis: zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
PŘÍLOHA: 3 TÉMA: 5 NÁZEV: Lidské zdraví a bezpečnost
Koordinátor: Ministerstvo zdravotnictví
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
Spolupracující:
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
PŘÍLOHA: 3 TÉMA: 6 NÁZEV: Veřejné služby a služby veřejné správy
Koordinátor: Ministerstvo vnitra
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
Spolupracující: Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo obrany, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvem zemědělství, krajské úřady a vlastníci technické infrastruktury
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
PŘÍLOHA: 3 TÉMA: 7 NÁZEV: Zařízení pro sledování životního prostředí
Koordinátor: Ministerstvo životního prostředí
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
Spolupracující: Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
PŘÍLOHA: 3 TÉMA: 8 NÁZEV: Výrobní a průmyslová zařízení
Koordinátor: Ministerstvo životního prostředí
Poskytovatel dat: Česká informační agentura životního prostředí
Právní předpis:
Spolupracující:
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
PŘÍLOHA: 3 TÉMA: 9 NÁZEV: Zemědělská a akvakulturní zařízení
Koordinátor: Ministerstvo zemědělství
Poskytovatel dat: Ministerstvo zemědělství
Právní předpis: Zákon č. 252/1997 Sb.
Spolupracující:
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
PŘÍLOHA: 3 TÉMA: 10 NÁZEV: Rozložení obyvatelstva – demografie
Koordinátor: Český statistický úřad
Poskytovatel dat: Český statistický úřad
Právní předpis: Zákon č. 296/2009 Sb. o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011; zákon č. 332/2020 Sb. o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021; zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.
Spolupracující:
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
PŘÍLOHA: 3 TÉMA: 11 NÁZEV: Správní oblasti, chráněná pásma, regulovaná území a jednotky podávající hlášení
Koordinátor: Ministerstvo životního prostředí
Poskytovatel dat: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
Právní předpis:
Poskytovatel dat: Český hydrometeorologický ústav
Právní předpis:
Spolupracující: Ministerstvo zdravotnictví, Český báňský úřad
Poskytovatel dat: Ministerstvo zdravotnictví
Právní předpis:
Poskytovatel dat: Český báňský úřad
Právní předpis:
PŘÍLOHA: 3 TÉMA: 12 NÁZEV: Oblasti ohrožené přírodními riziky
Koordinátor: Ministerstvo životního prostředí
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
Spolupracující:
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
PŘÍLOHA: 3 TÉMA: 13 NÁZEV: Stav ovzduší
Koordinátor: Ministerstvo životního prostředí
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
Spolupracující:
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
PŘÍLOHA: 3 TÉMA: 14 NÁZEV: Meteorologické geografické prvky
Koordinátor: Ministerstvo životního prostředí
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
Spolupracující:
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
PŘÍLOHA: 3 TÉMA: 17 NÁZEV: Bioregiony
Koordinátor: Ministerstvo životního prostředí
Poskytovatel dat: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Právní předpis:
Spolupracující:
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
PŘÍLOHA: 3 TÉMA: 18 NÁZEV: Stanoviště a biotopy
Koordinátor: Ministerstvo životního prostředí
Poskytovatel dat: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Právní předpis:
Spolupracující:
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
PŘÍLOHA: 3 TÉMA: 19 NÁZEV: Rozložení druhů
Koordinátor: Ministerstvo životního prostředí
Poskytovatel dat: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Právní předpis:
Spolupracující:
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
PŘÍLOHA: 3 TÉMA: 20 NÁZEV: Energetické zdroje
Koordinátor: Ministerstvo životního prostředí
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
Spolupracující: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
PŘÍLOHA: 3 TÉMA: 21 NÁZEV: Nerostné suroviny
Koordinátor: Ministerstvo životního prostředí
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
Spolupracující:
Poskytovatel dat:
Právní předpis:

 

Odkazy
Oficiální evropské stránky INSPIRE Oficiální evropské stránky INSPIRE
INSPIRE Roadmap INSPIRE Roadmap pro implementaci směrnice.
EU geoportál EU geoportál umožňuje vyhledávání souborů prostorových dat a služeb všech členských států EU v rámci směrnice INSPIRE včetně jejich prohlížení.
Thematic Clusters Thematic Clusters je online patforma pro podporu implementace INSPIRE v členských státech. Platforma je rozdělena do devíti tematických celků, podle témat INSPIRE, které umožňují poskytovatelům sdílet své zkušenosti, osvědčené postupy, klást otázky a řešit problémy ve svých tematických oblastech.
INSPIRE Registry

INSPIRE Registry poskytuje centrální přístupový bod k celé řadě centrálně řízených INSPIRE registrů. Obsah těchto registrů je založen na směrnici INSPIRE, prováděcích pravidlech a technických pokynech.

Fing your scope Find your scope je aplikace, která umožňuje identifikovat prostorové objekty INSPIRE relevantní pro data, která poskytovatelé spravují. Aplikace je užitečná zejména, pokud data poskytovatelů spadají do dvou nebo více témat INSPIRE.
INSPIRE knihovna INSPIRE knihovna obsahuje nejaktuálnější verze všech INSPIRE dokumentů.
Související aktivity

   

   

 

English (United States) čeština (Česká republika)