Seznam témat podle rozdělení v přílohách I., II. a III. směrnice INSPIRE
Seznamy témat doplňují užitečné odkazy ze stránek Evropské komise, jako jsou stránky tématu, příslušné datové specifikace a mapovací tabulka pro snadnější harmonizaci dat. Dále jsou připojeny dokumenty připravené na národní úrovni, jedná se o kartu tématu a detail datového modelu ze specifikací. V neposlední řadě je pro každé téma uveden odkaz na datové sady na evropském geoportálu INSPIRE.

 

Témata přílohy I
Témata přílohy II
Témata přílohy III

 

ČÍSLO TÉMATU ZKRATKA STRÁNKA TÉMATU   DATOVÁ SPECIFIKACE MAPOVACÍ TABULKA KARTA TÉMATU DETAIL DATOVÉHO MODELU EU GEOPORTÁL
1 SU Statistické jednotky datová specifikace mapovací tabulka karta tématu EU geoportál
2 BU Budovy datová specifikace mapovací tabulka karta tématu EU geoportál
3 SO Půda datová specifikace mapovací tabulka karta tématu prezentace EU geoportál
4 LU Využití území datová specifikace mapovací tabulka karta tématu prezentace EU geoportál
5 HH Lidské zdraví a bezpečnost datová specifikace mapovací tabulka karta tématu prezentace EU geoportál
6 US Veřejné služby a služby veřejné správy datová specifikace mapovací tabulka karta tématu prezentace EU geoportál
7 EF Zařízení pro sledování životního prostředí datová specifikace mapovací tabulka karta tématu prezentace EU geoportál
8 PF Výrobní a průmyslová zařízení datová specifikace mapovací tabulka karta tématu prezentace EU geoportál
9 AF Zemědělská a akvakulturní zařízení datová specifikace mapovací tabulka karta tématu prezentace EU geoportál
10 PD Rozložení obyvatelstva – demografie datová specifikace mapovací tabulka karta tématu EU geoportál
11 AM Správní oblasti, chráněná pásma, regulovaná území a jednotky podávající hlášení datová specifikace mapovací tabulka karta tématu prezentace EU geoportál
12 NZ Oblasti ohrožené přírodními riziky datová specifikace mapovací tabulka karta tématu prezentace EU geoportál
13 AC Stav ovzduší datová specifikace mapovací tabulka karta tématu prezentace EU geoportál
14 MF Meteorologické geografické prvky mapovací tabulka karta tématu prezentace EU geoportál
17 BR Bioregiony datová specifikace mapovací tabulka karta tématu EU geoportál
18 HB Stanoviště a biotopy datová specifikace mapovací tabulka karta tématu EU geoportál
19 SD Rozložení druhů datová specifikace mapovací tabulka karta tématu EU geoportál
20 ER Energetické zdroje datová specifikace mapovací tabulka karta tématu prezentace EU geoportál
21 MR Nerostné suroviny datová specifikace mapovací tabulka karta tématu prezentace EU geoportál

 

 

Vysvětlivky:

ČÍSLO TÉMATU: Pořadí tématu vydané příloze. Data témat 15 (OF, Oceánografické prvky) a 16 (SR, Mořské oblasti) se v ČR nevyskytují, proto tato témata nejsou v tabulce Témata přílohy III uvedena.

ZKRATKA: Anglická zkratka užívaná v EU pro dané téma.

STRÁNKA TÉMATU: Odkaz směřující na oficiální stránku INSPIRE Evropské komise vytvořenou pro dané téma.

DATOVÁ SPECIFIKACE: Nelegislativní dokument popisující detailně obsah tématu (tzv. Technical guidlines). Datové specifikace jsou k dispozici pouze v angličtině.

MAPOVACÍ TABULKA: Mapovací tabulka k tématu poskytuje informaci o způsobu převedení zdrojových dat poskytovatelů na strukturu požadovanou v datových specifikacích INSPIRE.

KARTA TÉMATU: Karta tématu je přehled o stavu harmonizace vytvořený zpracovaný centrálně pod vedením CENIA ve spolupráci s povinnými poskytovateli. Uvádějí seznam objektů v datové specifikaci a jednoho nebo více poskytovatelů, kteří jsou odpovědni za harmonizaci dat. Karty témat budou postupně doplňovány.

DETAIL DATOVÉHO MODELU: Schéma, které bylo vypracováno pro některá témata s cílem usnadnit jejich poskytovatelů orientaci v požadavcích datové specifikace. U témat, kde detail datového modelu chybí, byla harmonizace zajištěna poskytovateli dat bez podpory národního koordinátora. Další prezentace již nebudou doplňovány.

EU GEOPORTÁL: Seznam datových sad, které jsou za Českou republiku zpřístupňovány na evropský geoportál.

 

Odkazy
Oficiální evropské stránky INSPIRE Oficiální evropské stránky INSPIRE
INSPIRE Roadmap INSPIRE Roadmap pro implementaci směrnice.
EU geoportál EU geoportál umožňuje vyhledávání souborů prostorových dat a služeb všech členských států EU v rámci směrnice INSPIRE včetně jejich prohlížení.
Thematic Clusters Thematic Clusters je online patforma pro podporu implementace INSPIRE v členských státech. Platforma je rozdělena do devíti tematických celků, podle témat INSPIRE, které umožňují poskytovatelům sdílet své zkušenosti, osvědčené postupy, klást otázky a řešit problémy ve svých tematických oblastech.
INSPIRE Registry

INSPIRE Registry poskytuje centrální přístupový bod k celé řadě centrálně řízených INSPIRE registrů. Obsah těchto registrů je založen na směrnici INSPIRE, prováděcích pravidlech a technických pokynech.

Fing your scope Find your scope je aplikace, která umožňuje identifikovat prostorové objekty INSPIRE relevantní pro data, která poskytovatelé spravují. Aplikace je užitečná zejména, pokud data poskytovatelů spadají do dvou nebo více témat INSPIRE.
INSPIRE knihovna INSPIRE knihovna obsahuje nejaktuálnější verze všech INSPIRE dokumentů.
Související aktivity

   

   

 

English (United States) čeština (Česká republika)