Použití mapových služeb externími aplikacemi Použití mapových služeb externími aplikacemi

Mapy zobrazované na Národním geoportálu INSPIRE jsou dostupné také formou mapových služeb, které je možno využít v tzv. tlustých klientech (softwarových aplikacích) pro další práci s daty. Mapové služby jsou nabízeny jako standardní WMS, dlaždicované i jako WMTS, a jsou dostupné i prostřednictvím SOAP služby Esri ArcGIS Serveru. Všechny typy služeb mají shodné názvy a zobrazují stejně vizualizovaná data.
Zvýrazněné služby v seznamech uvedených ve sloupci napravo, obsahují předpřipravené dlaždice pro zvýšení výkonu mapové služby. Platí to jak pro WMS, tak pro ArcGIS Server SOAP rozhraní.
  • WMS - Pokud do GetMap požadavku v S-JTSK (EPSG:102067 nebo EPSG:5514) zahrnete všechny vrstvy ve stejném pořadí, jak jsou uvedeny v capabilities dokumentu WMS služby, použije mapový server pro svoji odpověď dlaždice, čímž docílíte nejrychlejší možné odezvy na svůj požadavek. Pokud pošlete požadavek jen na některé z vrstev nebo v jiném souřadnicovém systému, popř. jiném pořadí vrstev, odpověď bude připravena dynamicky ze zdrojových dat, což bude mít negativní dopad na rychlost odezvy.
  • WMTS - Dlaždicované mapové služby jsou přístupné i prostřednictvím standardu WMTS a souřadnicovém systému S-JTSK.
  • ArcGIS Server - Prohlížíte-li si v S-JTSK v ArcMapu SOAP službu ArcGIS Serveru, která má vytvořeny dlaždice, nemáte možnost ovládat zapínání a vypínání zobrazování jednotlivých vrstev, služba se zobrazuje přesně tak, jak jsou vytvořeny dlaždice. V případě, že potřebujete použít jiný souřadnicový systém anebo máte zájem jen o některé vrstvy ze služby, musíte použít WMS verzi stejně pojmenované služby.

 

WMS služby
Mapové služby Národního geoportálu INSPIRE podporují standard WMS ve verzi 1.1.1. a 1.3.0. resp. INSPIRE prohlížecí službu založenou na standardu WMS 1.3.0.

Formát URL pro připojení WMS služeb je:

http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/<adresar>/<nazev_sluzby>/MapServer/WMSServer

Všechny WMS služby podporují následující souřadnicové systémy:

 název  CRS kód
 S-JTSK  EPSG:102067, EPSG:5514
 S-42  EPSG:28403
 UTM-33N  EPSG:32633
 WGS-84  EPSG:4326
 ETRS89  EPSG:4258
 ETRS89 LAEA  EPSG:3035

 

Příklad WMS 1.3.0 GetMap požadavku:

http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_rt_III_vojenske_mapovani/MapServer/WMSServer?BBOX=-513000,-1092000,-509000,-1089000&WIDTH=400&HEIGHT=300&CRS=EPSG:102067&Layers=0&version=1.3.0&service=WMS&format=image/jpeg&request=GetMap&styles=

Výše uvedený požadavek na službu III. vojenského mapování v S-JTSK vrací následující mapový výřez:

http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_rt_III_vojenske_mapovani/MapServer/WMSServer?BBOX=-513000,-1092000,-509000,-1089000&WIDTH=400&HEIGHT=300&CRS=EPSG:102067&Layers=0&version=1.3.0&service=WMS&format=image/jpeg&request=GetMap&styles=

WMTS služby
Dlaždicované služby Národního geoportálu INSPIRE podporují standard WMTS ve verzi 1.0.0.

Formát URL pro připojení WMTS služeb je:

http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/rest/services/<adresar>/<nazev_sluzby>/MapServer/WMTS

Všechny WMTS služby podporují souřadnicový systém S-JTSK (EPSG:5514 nebo EPSG:102067) a kromě standardizované KVP vazby nabízí i jednodušší RESTové rozhraní.

 

Příklad Get Capabilities požadavku na službu III. vojenského mapování:

http://geoportal.gov.cz/arcgis/rest/services/CENIA/cenia_rt_III_vojenske_mapovani/MapServer/WMTS?service=WMTS&request=GetCapabilities&version=1.0.0

 

Příklad sestavení URL konkrétní dlaždice:

KVP - http://geoportal.gov.cz/arcgis/rest/services/CENIA/cenia_rt_III_vojenske_mapovani/MapServer/WMTS?service=WMTS&request=GetTile&version=1.0.0&style=default&tilematrixset=default028mm&tilematrix=0&tilerow=0&tilecol=0

REST - http://geoportal.gov.cz/arcgis/rest/services/CENIA/cenia_rt_III_vojenske_mapovani/MapServer/WMTS/tile/1.0.0/CENIA_cenia_rt_III_vojenske_mapovani/default/default028mm/0/0/0

 

Oba požadavky jsou ekvivalentní a vrací stejnou dlaždici:

http://geoportal.gov.cz/arcgis/rest/services/CENIA/cenia_rt_III_vojenske_mapovani/MapServer/WMTS/tile/1.0.0/CENIA_cenia_rt_III_vojenske_mapovani/default/default028mm/0/0/0.jpg

ArcGIS Server SOAP služby
Pro připojení Esri klienty (např. ArcExplorer nebo ArcMap) je nejjednodušší použít přímo SOAP služby ArcGIS Serveru. Jsou náhradou IMS mapových služeb, které byly nabízeny staršími mapovými servery Esri.

Při použití bezplatné GIS prohlížečky ArcGIS Explorer Desktop postupujte přes volbu "Add Content", poté zvolte "GIS Services" a v roletce v nově zobrazeném okně vyberte "ArcGIS Server". Připojovací údaje zadejte http://geoportal.gov.cz/arcgis/services a klikněte na tlačítko Next.

V následujícím okně klikněte na adresář CENIA, následně se zobrazí seznam dostupných služeb.

Pokud v roletce volby typu služby zvolíte možnost WMS, můžete ArcExplorer použít i pro připojení k WMS službám.

 

Připojení mapové služby ArcGIS Serveru v aplikaci ArcMap:

Při volbě datového zdroje vyberte "Add ArcGIS Server", poté "Use GIS Services".

Název ArcGIS Serveru v připojovacím dialogu zadejte http://geoportal.gov.cz/arcgis/services a klikněte na Finish.

V seznamu datových zdrojů přibyde položka "ArcGIS Server on geoportal.gov.cz", vyberte ji a v adresáři CENIA se již zobrazí seznam dostupných mapových služeb.

Seznam služeb

  • uvedené služby jsou určeny výhradně pro nekomerční účely, pro komerční využití prosím kontaktujte primární poskytovatele dat,

  • dlaždicové služby jsou zvýrazněny tučným písmem.

 

Mapové služby NGI
Základní mapové služby Národního geoportálu INSPIRE.

https://gis.cenia.cz/geoserver/<nazev_sluzby>/MapServer/WMSServer

 název služby zobrazovaná data
 adresni_body_csu adresní body ČSÚ
 adresy_ulice čísla domů a názvy ulic
 aleje_stromoradi aleje a stromořadí v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji
 brownfieldy brownfieldy evidované v databázi CzechInvest
 corine_land_cover data ze Služby Copernicus pro monitorování území na území Česka - CORINE Land Cover
 corine_land_cover_2018 data ze Služby Copernicus pro monitorování území na území Česka - CORINE Land Cover 2018 a změnová vrstva
 hrl data ze Služby Copernicus pro monitorování území na území Česka - High Resolution Layers
 riparian_zones data ze Služby Copernicus pro monitorování území na území Česka - Riparian Zones
 natura_2000 data ze Služby Copernicus pro monitorování území na území Česka - Natura 2000
 urban_atlas data ze Služby Copernicus pro monitorování území na území Česka - Urban Atlas
 fragmentace_krajiny_dopravou fragmentace krajiny dopravou, polygony UAT aktuální i prognóza, migrační koridory
 fytogeograficke_cleneni fytogeografické členění
 geomorfologicke_cleneni geomorfologické členění
 historicke_zahrady_parky historické zahrady, parky a kulturní krajiny
 mmr_hrbitovy_pohrebiste umístění hřbitovů, pohřebišť a krematorií
 hustota_zalidneni_obce hustota zalidnění
 chranena_uzemi územní systém ekologické stability (ÚSES), přírodní parky, působnost správ CHKO
 irz provozovny ohlašovatelů do IRZ
 klimaticke_oblasti klimatické členění
 CENIA/cenia_ma21 informace o realizátorech místní Agendy 21 v ČR od roku 2006 do současnosti
 obyvatele_byty počet obyvatel na 1 byt
 pobocky_ceske_posty adresy poštovních úřadů
 potencialni_prirozena_vegetace potenciální přirozená vegetace
 II_vojenske_mapovani II. vojenské mapování
 III_vojenske_mapovani speciální mapy III. vojenského mapování
 skoly adresy škol a školských zařízení
 spravni_cleneni hranice správních celků - katastrálních území, obcí, POÚ, ORP a krajů
 stinovany_relief stínovaný reliéf
 typologie_krajiny typy krajiny
 typy_pud klasifikace půdních typů podle TKSP a WRB 2006
 uhli vybavenost budov topením na uhlí
 pusobnost_uradu hranice působností finančních, matričních a stavebních úřadů
 vybavenost_obci vybavenost obcí - kanalizace, veřejné knihovny, nemocnice, veřejný vodovod, plynofikace
 zeleznice_stanice významné body železniční sítě, železniční stanice a zastávky
 zdroje_imisi bodové, liniové a plošné zdroje imisí NO2, SO2, PM25, PM10, BaP a Bzn
 zdroje_prasnosti plošné zdroje emisí tuhých částic

 

INSPIRE prohlížecí služby
Mapové služby geoportálu vytvořené pro povinné poskytovatele v rámci naplňování směrnice INSPIRE.
 název služby zobrazovaná data
 mo_valecne_hroby válečné hroby
 csu_statisticke_jednotky statistické jednotky
 uzis_nrpzs Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb
 chmu_ovzdusi kvalita ovzduší v ČR
 chmu_voda sítě stanic pro sledování povrchových a podzemních vod
 csu_rozlozeni_obyvatelstva rozložení obyvatelstva v gridu 1x1 km
 chmu_meteo_stanice měřící síť automatických meteorologických, klimatologických a srážkoměrných stanic ČHMÚ
English (United States) čeština (Česká republika)