Použití mapových služeb externími aplikacemi Použití mapových služeb externími aplikacemi

Mapy zobrazované na Národním geoportálu INSPIRE jsou dostupné také formou mapových služeb, které je možno využít v tzv. tlustých klientech (softwarových aplikacích) pro další práci s daty. Mapové služby jsou nabízeny jako standardní WMS, dlaždicované i jako WMTS, a jsou dostupné i prostřednictvím SOAP služby Esri ArcGIS Serveru. Všechny typy služeb mají shodné názvy a zobrazují stejně vizualizovaná data.
Zvýrazněné služby v seznamech uvedených ve sloupci napravo, obsahují předpřipravené dlaždice pro zvýšení výkonu mapové služby. Platí to jak pro WMS, tak pro ArcGIS Server SOAP rozhraní.
  • WMS - Pokud do GetMap požadavku v S-JTSK (EPSG:102067 nebo EPSG:5514) zahrnete všechny vrstvy ve stejném pořadí, jak jsou uvedeny v capabilities dokumentu WMS služby, použije mapový server pro svoji odpověď dlaždice, čímž docílíte nejrychlejší možné odezvy na svůj požadavek. Pokud pošlete požadavek jen na některé z vrstev nebo v jiném souřadnicovém systému, popř. jiném pořadí vrstev, odpověď bude připravena dynamicky ze zdrojových dat, což bude mít negativní dopad na rychlost odezvy.
  • WMTS - Dlaždicované mapové služby jsou přístupné i prostřednictvím standardu WMTS a souřadnicovém systému S-JTSK.
  • ArcGIS Server - Prohlížíte-li si v S-JTSK v ArcMapu SOAP službu ArcGIS Serveru, která má vytvořeny dlaždice, nemáte možnost ovládat zapínání a vypínání zobrazování jednotlivých vrstev, služba se zobrazuje přesně tak, jak jsou vytvořeny dlaždice. V případě, že potřebujete použít jiný souřadnicový systém anebo máte zájem jen o některé vrstvy ze služby, musíte použít WMS verzi stejně pojmenované služby.

 

WMS služby
Mapové služby Národního geoportálu INSPIRE podporují standard WMS ve verzi 1.1.1. a 1.3.0. resp. INSPIRE prohlížecí službu založenou na standardu WMS 1.3.0.

Formát URL pro připojení WMS služeb je:

http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/<adresar>/<nazev_sluzby>/MapServer/WMSServer

Všechny WMS služby podporují následující souřadnicové systémy:

 název  CRS kód
 S-JTSK  EPSG:102067, EPSG:5514
 S-42  EPSG:28403
 UTM-33N  EPSG:32633
 WGS-84  EPSG:4326
 ETRS89  EPSG:4258
 ETRS89 LAEA  EPSG:3035

 

Příklad WMS 1.3.0 GetMap požadavku:

http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_rt_III_vojenske_mapovani/MapServer/WMSServer?BBOX=-513000,-1092000,-509000,-1089000&WIDTH=400&HEIGHT=300&CRS=EPSG:102067&Layers=0&version=1.3.0&service=WMS&format=image/jpeg&request=GetMap&styles=

Výše uvedený požadavek na službu III. vojenského mapování v S-JTSK vrací následující mapový výřez:

http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_rt_III_vojenske_mapovani/MapServer/WMSServer?BBOX=-513000,-1092000,-509000,-1089000&WIDTH=400&HEIGHT=300&CRS=EPSG:102067&Layers=0&version=1.3.0&service=WMS&format=image/jpeg&request=GetMap&styles=

WMTS služby
Dlaždicované služby Národního geoportálu INSPIRE podporují standard WMTS ve verzi 1.0.0.

Formát URL pro připojení WMTS služeb je:

http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/rest/services/<adresar>/<nazev_sluzby>/MapServer/WMTS

Všechny WMTS služby podporují souřadnicový systém S-JTSK (EPSG:5514 nebo EPSG:102067) a kromě standardizované KVP vazby nabízí i jednodušší RESTové rozhraní.

 

Příklad Get Capabilities požadavku na službu III. vojenského mapování:

http://geoportal.gov.cz/arcgis/rest/services/CENIA/cenia_rt_III_vojenske_mapovani/MapServer/WMTS?service=WMTS&request=GetCapabilities&version=1.0.0

 

Příklad sestavení URL konkrétní dlaždice:

KVP - http://geoportal.gov.cz/arcgis/rest/services/CENIA/cenia_rt_III_vojenske_mapovani/MapServer/WMTS?service=WMTS&request=GetTile&version=1.0.0&style=default&tilematrixset=default028mm&tilematrix=0&tilerow=0&tilecol=0

REST - http://geoportal.gov.cz/arcgis/rest/services/CENIA/cenia_rt_III_vojenske_mapovani/MapServer/WMTS/tile/1.0.0/CENIA_cenia_rt_III_vojenske_mapovani/default/default028mm/0/0/0

 

Oba požadavky jsou ekvivalentní a vrací stejnou dlaždici:

http://geoportal.gov.cz/arcgis/rest/services/CENIA/cenia_rt_III_vojenske_mapovani/MapServer/WMTS/tile/1.0.0/CENIA_cenia_rt_III_vojenske_mapovani/default/default028mm/0/0/0.jpg

ArcGIS Server SOAP služby
Pro připojení Esri klienty (např. ArcExplorer nebo ArcMap) je nejjednodušší použít přímo SOAP služby ArcGIS Serveru. Jsou náhradou IMS mapových služeb, které byly nabízeny staršími mapovými servery Esri.

Při použití bezplatné GIS prohlížečky ArcGIS Explorer Desktop postupujte přes volbu "Add Content", poté zvolte "GIS Services" a v roletce v nově zobrazeném okně vyberte "ArcGIS Server". Připojovací údaje zadejte http://geoportal.gov.cz/arcgis/services a klikněte na tlačítko Next.

V následujícím okně klikněte na adresář CENIA, následně se zobrazí seznam dostupných služeb.

Pokud v roletce volby typu služby zvolíte možnost WMS, můžete ArcExplorer použít i pro připojení k WMS službám.

 

Připojení mapové služby ArcGIS Serveru v aplikaci ArcMap:

Při volbě datového zdroje vyberte "Add ArcGIS Server", poté "Use GIS Services".

Název ArcGIS Serveru v připojovacím dialogu zadejte http://geoportal.gov.cz/arcgis/services a klikněte na Finish.

V seznamu datových zdrojů přibyde položka "ArcGIS Server on geoportal.gov.cz", vyberte ji a v adresáři CENIA se již zobrazí seznam dostupných mapových služeb.

Seznam služeb

  • uvedené služby jsou určeny výhradně pro nekomerční účely, pro komerční využití prosím kontaktujte primární poskytovatele dat,

  • dlaždicové služby jsou zvýrazněny tučným písmem.

 

Mapové služby NGI
Základní mapové služby Národního geoportálu INSPIRE.

http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/<adresar>/<nazev_sluzby>/MapServer/WMSServer

 adresář/název služby zobrazovaná data
 CENIA/cenia_adresni_mista_CSU adresní body ČSÚ
 CENIA/cenia_adresy_ulice čísla domů a názvy ulic
 CENIA/cenia_aleje aleje a stromořadí v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji
 CENIA/cenia_arccr podkladová topografická vrstva - sídla, silnice, železnice, vodstvo, lesy
 CENIA/cenia_arccr_admin správní sídla - krajská sídla, sídla ORP a POÚ
 CENIA/cenia_brownfieldy brownfieldy evidované v databázi CzechInvest
 CENIA/cenia_copernicus_land data ze Služby Copernicus pro monitorování území - CORINE Land Cover 1990, 2000, 2006 a změnové vrstvy, High Resolution Layers, Mapa osídlení, Riparian Zones (Břehové oblasti), Natura 2000 - krajinný pokryv, Urban Atlas
 CENIA/cenia_corine_2012 CORINE Land Cover 2012
 CENIA/cenia_corine_2018 CORINE Land Cover 2018
 CENIA/cenia_emas subjekty registrované v programu EMAS
 CENIA/cenia_fragmentace_krajiny fragmentace krajiny dopravou, polygony UAT aktuální i prognóza, migrační koridory
 CENIA/cenia_fytogeo fytogeografické členění
 CENIA/cenia_geomorfologie geomorfologické členění
 CENIA/cenia_historicke_zahrady historické zahrady, parky a kulturní krajiny
 CENIA/cenia_hluk hlukové mapy Prahy, Brna, Ostravy, silnic, železnic a letiště Ruzyně
 CENIA/cenia_hrbitovy_pohrebiste umístění hřbitovů, pohřebišť a krematorií
 CENIA/cenia_hust_zalid hustota zalidnění
 CENIA/cenia_chranena_uzemi územní systém ekologické stability (ÚSES), přírodní parky, působnost správ CHKO
 CENIA/cenia_irz provozovny ohlašovatelů do IRZ
 CENIA/cenia_jdvm vektorová mapa pozemních komunikací a sčítání dopravy 2005
 CENIA/cenia_klady_map_ortofot klady listů základních a topografických map, SMO5 a přehledka roků snímkování ortofotomapy
 CENIA/cenia_klima klimatické členění

 CENIA/cenia_koupaci_vody

 CENIA/cenia_koupaci_vody_2006_2010

 CENIA/cenia_koupaci_vody_2011_2015

 CENIA/cenia_koupaci_vody_2016_2018

kvalita koupacích vod od roku 2006 do současnosti
 CENIA/cenia_ma21 informace o realizátorech místní Agendy 21 v ČR od roku 2006 do současnosti
 CENIA/cenia_obce_2000 obce pod 2000 obyvatel nacházející se v územích vyžadujících zvláštní ochranu pro potřeby OP ŽP
 CENIA/cenia_obyv_byt počet obyvatel na 1 byt
 CENIA/cenia_posty adresy poštovních úřadů
 CENIA/cenia_ppv potenciální přirozená vegetace
 CENIA/cenia_prehledka přehledová mapa pro velmi malá a malá měřítka
 CENIA/cenia_prehledka_MD_katalog administrativní členění Evropy a přehledová mapa ČR
 CENIA/cenia_pudni_vlhkost Ukázka dat z programu Copernicus, které se věnují vlhkosti v půdě.
 CENIA/cenia_rt_II_vojenske_mapovani II. vojenské mapování
 CENIA/cenia_rt_III_vojenske_mapovani speciální mapy III. vojenského mapování
 CENIA/cenia_skoly adresy škol a školských zařízení
 CENIA/cenia_spravni_cleneni

hranice správních celků - katastrálních území, obcí, POÚ, ORP a krajů

 CENIA/cenia_stinovani stínovaný reliéf
 CENIA/cenia_t_podklad základní topografický podklad - DMÚ25 a další vrstvy
 CENIA/cenia_t_popisky hranice a názvy krajů, obcí, katastrálních území, názvy ulic, čísla domů
 CENIA/cenia_typologie_krajiny typy krajiny
 CENIA/cenia_typy_pud klasifikace půdních typů podle TKSP a WRB 2006
 CENIA/cenia_uhli vybavenost budov topením na uhlí
 CENIA/cenia_urady hranice působností finančních, matričních a stavebních úřadů
 CENIA/cenia_vetrne_elektrarny průměrná rychlost větru ve 100 m nad povrchem a území s dostatečným větrným potenciálem pro výstavbu větrných elektráren
 CENIA/cenia_vitr_rychlost průměrná rychlost větru v 10 m nad zemí
 CENIA/cenia_vybavenost_obci vybavenost obcí - kanalizace, veřejné knihovny, nemocnice, veřejný vodovod, plynofikace
 CENIA/cenia_zeleznice_stanice významné body železniční sítě, železniční stanice a zastávky
 CENIA/cenia_zdroje_imisi bodové, liniové a plošné zdroje imisí NO2, SO2, PM25, PM10, BaP a Bzn
 CENIA/cenia_zdroje_prasnosti plošné zdroje emisí tuhých částic

 

INSPIRE prohlížecí služby
Mapové služby geoportálu vytvořené pro povinné poskytovatele v rámci naplňování směrnice INSPIRE.
 adresář/název služby zobrazovaná data
 INSPIRE/I_7_letecka_dopravni_sit letecká dopravní síť
 INSPIRE/I_9_MO_valecne_hroby válečné hroby
 INSPIRE/III_1_CSU_statisticke_obvody statistické obvody
 INSPIRE/III_5_UZIS_NRPZS Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb
 INSPIRE/III_5_7_8_CHMU_ovzdusi kvalita ovzduší v ČR
 INSPIRE/III_7_CHMU_voda sítě stanic pro sledování povrchových a podzemních vod
 INSPIRE/III_10_CSU_rozlozeni_obyvatelstva rozložení obyvatelstva v gridu 1x1 km
 INSPIRE/III_7_CHMU_feno_stanice měřící síť automatických meteorologických, klimatologických a srážkoměrných stanic ČHMÚ
 INSPIRE/III_14_CHMU_meteo_stanice síť fenologických stanic ČHMÚ

 

Projektové mapové služby
Mapové služby geoportálu vytvořené v rámci projektové činnosti CENIA.
 adresář/název služby zobrazovaná data
 projekty/ENVISEC Výstupy projektu EnviSec "Integrované hodnovení dopadů globálních změn na environmentální bezpečnost České republiky" (VG20122015091).
 projekty/MV_ceny_biomasy Cenové mapy z projektu Potenciál biomasy pro krytí energetických potřeb v krizových situacích (VG20102013060). Data jsou zobrazována pro měřítka menší než 1:50000.
 projekty/MV_vynosy_biomasy Výnosové mapy z projektu Potenciál biomasy pro krytí energetických potřeb v krizových situacích (VG20102013060). Data jsou zobrazována pro měřítka menší než 1:50000.
 projekty/NIKM Podkladová data pro webovou mapovou aplikaci "Kontaminovaná místa" vytvořenou v rámci projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst – 1. etapa (NIKM).
 projekty/SUDPLAN Ukazatele kvality ovzduší do roku 2030 a případové studie vývoje kvality ovzduší zpracované v rámci projektu SUDPALN.
 projekty/TACR_vynosy_biomasy Služba obsahuje data výnosů zdrojů reziduální i pěstované biomasy k energetickému využití v roce 2050 při zachování rozloh půd pro potravinovou bezpečnost z projektu Potenciál biomasy jako energetického zdroje pro krytí lokálních, regionálních či celostátních potřeb paliva (TA04020970).
 projekty/vav_biomasa_ceny Služba obsahuje cenové mapy z projektu Analýza potenciálu biomasy v ČR (VaV SP/3g1/24/07). Data jsou zobrazována pro měřítka menší než 1:50000.
 projekty/vav_biomasa_vynosy Služba obsahuje výnosové mapy z projektu Analýza potenciálu biomasy v ČR (VaV SP/3g1/24/07). Data jsou zobrazována pro měřítka menší než 1:50000.

 

English (United States) čeština (Česká republika)